top of page

2D-animeringar ur filmserien Victors Bok

Modell för kunskapsstöd, finansiering och distribution

Våra projekt utvecklas i ett samarbete som syftar till att inventera och förankra behovet, producera med innehållsmässig hög kvalitet och sprida filmerna brett och kostnadsfritt via digitala plattformar. Runt filmernas skapandeprocess knyts tre parter med olika funktioner.

 

1.  Fundamentet i vårt samarbete är det nätverk av idéburna och professionella aktörer som har särskild kunskap om temat och som dessutom möter målgruppen i sina lokala verksamheter. Detta nätverk fyller en viktig funktion vid definitionen av behovet, som faktagranskare av innehållet och som utvärderade av resultatet. Nätverket har också en central roll i användandet och spridningen av de färdiga filmerna via sina verksamheter och plattformar. 

 

2. Den andra parten består av offentliga och privata organisationen med uppdrag att stötta eller utveckla projekt som våra filmer med ekonomiska medel. Förutom att möjliggöra våra filmprojekt ekonomiskt ger de filmprojekten en viktig legitimitet som bidrar till filmernas spridning.

3. De sista men helt avgörande samarbetsgruppen är ett mindre antal individer som genom sina verksamheter, nätverk och personliga kontakter kan bistå oss i rekryteringen av de medverkande ungdomarna och samtidigt vara ett bollplank i idé och utvecklingsfasen. 

Nordiskt samarbete

Som två filmskapare hemmahörande i Sverige respektive Danmark har vi sett att de utmaningar som barn, unga och föräldrar upplever i socialt utsatta situationer i stort sett är identiska i Norden.

I de projekt där vi samordnat filmproduktionen mellan länderna har processen varit lärande över nationsgränserna och de färdiga filmerna uppfattats som unika för respektive land/språk trots att en stor del av innehållet använts i båda ländernas filmer. Vilket i sin tur bidragit till en mer kostnadseffektiv produktion. Filmserien Victors Bok är ett exempel på en svensk/dansk produktion.

bottom of page